Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 29.10.2020

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

ACTARA 25 WG Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS

tiametoksam

25

38081090

153719-23-4

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2019

Zaloge v uporabi do:

30.10.2020

Zaloge v prodaji do:

30.10.2019

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa); 1CUCF: bučnice z neužitno lupino (Cucurbitaceae); 1CUCF: bučnice z užitno lupino (Cucurbitaceae); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CICIF: listnati radič (Cichorium intybus var. foliosum HEGI); nnnzz: okrasne rastline, necvetoče (okrasne rastline, necvetoče); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); NNNZS: rezano cvetje (rezano cvetje); LACSA: solata (Lactuca sativa L.)

Uporaba proti:

FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); THRITB: tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888)

Opozorila in obvestila:

R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, bučnice z neužitno lupino: zagotovljena s časom uporabe, bučnice z užitno lupino: zagotovljena s časom uporabe, endivija: zagotovljena s časom uporabe, jajčevec: zagotovljena s časom uporabe, listnati radič: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline, necvetoče: karenca ni potrebna, paprika: zagotovljena s časom uporabe, paradižnik: zagotovljena s časom uporabe, rezano cvetje: karenca ni potrebna, sadike: zagotovljena s časom uporabe, solata: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Sprememba + podaljšanje

327-02-265/01

9.8.2001

3.2.2003

Sprememba + podaljšanje

327-02-222/99

17.3.2003

16.9.2007

Začasno podaljšanje

327-02-176/02/4

7.3.2006

16.9.2007

Podaljšanje

327-02-176/02/7

17.9.2007

30.4.2019

Razširitev uporabe

327-02-176/02/6

16.10.2007

1.4.2014

Sprememba

327-02-176/02/12

27.6.2008

30.4.2019

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

30.4.2019

Sprememba

327-02-176/02/16

2.2.2010

30.4.2019

Sprememba

327-02-176/02/19

10.7.2013

30.4.2019

Sprememba

U34330-103/14/4

14.11.2014

30.4.2019

Sprememba

U34330-61/14/19

3.2.2015

30.4.2019

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-78/15/15

10.7.2015

17.9.2017

Podaljšanje

U34330-103/14/18

25.8.2017

30.4.2019

Sprememba

U34330-103/14/19

11.9.2018

30.4.2019

Prenehanje dovoljenja

U34330-103/14/22

12.4.2019

30.4.2019


| |