Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

TRICO Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

olje na osnovi ovčje maščobe

6,46

38089090

98999-15-6

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

ODVRAČALO

Proizvajalec:

Kwizda Agro GmbH

Zastopnik, distributer:

RWA SLOVENIJA, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

1SAMG: bezeg (Sambucus L.); YSCHO: gozd (gozd); 1HUMG: hmelj (Humulus L.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus subsp. oleifera); VITVI: vinska trta (Vitis vinifera L. subsp. vinifera)

Uporaba proti:

x: divjad (divjad)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo. ; EUH211: Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P262: Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bezeg: zagotovljena s časom uporabe, gozd: karenca ni potrebna, hmelj: zagotovljena s časom uporabe, koruza: zagotovljena s časom uporabe, navadna soja: zagotovljena s časom uporabe, navadna sončnica: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica: zagotovljena s časom uporabe, vinska trta: 75 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-373/06/5

7.5.2007

23.3.2016

Sprememba

3433-373/06/9

27.11.2009

23.3.2016

Podaljšanje

U34330-269/14/3

24.3.2016

31.8.2023

Sprememba

U34330-269/14/8

27.11.2017

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-269/14/12

17.8.2020

31.8.2023

Sprememba

U34330-269/14/15

7.9.2021

31.8.2023


| |