Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.10.2021

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BOXER

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

prosulfokarb

80

38083027

52888-80-9HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); ALLCE: čebula (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); APUGR: gomoljna zelena (Apium graveolens L.); 1DAUG: korenje (Daucus L.); PIBSX: krmni grah (Pisum sativum (krmni grah)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CIEAR: navadna čičerika (Cicer arietinum L.); LENCU: navadna leča (Lens culinaris); TRZAX: navadna pšenica (Triticum aestivum L.); PHSVX: navadni fižol (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: navadni grah (Pisum sativum L.); HORVX: navadni ječmen (Hordeum vulgare L.); ALLPO: por (Allium porrum L.); PARCR: pravi peteršilj (Petroselinum crispum (Mill.) A. W. Hill); SECCE: rž (Secale cereale L.); ALLAS: šalotka (Allium cepa L. var. ascalonicum); 1TTLG: tritikala (X Triticosecale Wittm.); PAPSO: vrtni mak (Papaver somniferum L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); 1POLG: dresni (Polygonum L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); MERAN: enoletni golšec (Mercurialis annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1GERG: krvomočnica (Geranium spp.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (L.) BEAUV.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); VIOAR: njivska vijolica (Viola arvensis MURR.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); 1AMAG: ščiri (Amaranthus L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P331: NE izzvati bruhanja. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362: Sleči kontaminirana oblačila ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

belušna zelena: 80 dni, čebula: 65 dni, česen: 65 dni, gomoljna zelena: 100 dni, korenje: 100 dni, krmni grah: zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, navadna čičerika: zagotovljena s časom uporabe, navadna leča: zagotovljena s časom uporabe, navadna pšenica: zagotovljena s časom uporabe, navadni fižol: zagotovljena s časom uporabe, navadni grah: zagotovljena s časom uporabe, navadni ječmen: zagotovljena s časom uporabe, por: 70 dni, pravi peteršilj: 100 dni, rž: zagotovljena s časom uporabe, šalotka: 65 dni, tritikala: zagotovljena s časom uporabe, vrtni mak: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-473/05/12

29.5.2007

30.1.2014

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

30.1.2014

Registracija nujno potrebnega FFS

327-02-473/05/19

13.5.2010

30.1.2014

Sprememba

327-02-473/05/21

6.12.2010

30.1.2014

Podaljšanje

U34330-187/13/2

31.1.2014

31.10.2023

Sprememba

U34330-187/13/7

26.8.2014

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-187/13/12

23.12.2016

31.10.2023

Sprememba

U34330-187/13/15

2.6.2017

31.10.2023

Sprememba

U34330-187/13/23

30.5.2019

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/8

3.10.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-187/13/31

3.9.2020

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/15

13.10.2021

31.10.2023


| |