Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DOMARK 100 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tetrakonazol

10

38082050

112281-77-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Gowan Crop Protection Limited

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

MABSD: jablana (Malus domestica); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jablana: 14 dni, trta (za vinsko grozdje): 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-377/06/8

30.1.2008

30.6.2010

Sprememba

3433-377/06/12

13.6.2008

30.6.2010

Prenehanje dovoljenja

3433-377/06/15

4.6.2010

30.6.2010

Registracija

3433-377/06/20

20.4.2011

1.4.2014

Podaljšanje

U34330-78/14/1

2.4.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-78/14/7

4.11.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-78/14/12

19.9.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-78/14/18

4.12.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-78/14/23

30.11.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/36

15.11.2022

31.12.2024

Sprememba

U34330-78/14/29

6.4.2023

31.12.2024


| |