Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 1.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

NATIVO 75 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

50

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

trifloksistrobin

25

38082080

141517-21-7FRAC: C/11

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

OLVEU: oljka (Olea europaea L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); GLOMCI: oljkova gobavost (Colletotrichum gloeosporioides); CYCLOL: oljkova kozavost (Cycloconium oleaginum CAST.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljka: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-453/06/6

25.2.2008

6.7.2015

Podaljšanje

U34330-218/14/7

7.7.2015

31.8.2024

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-218/14/12

20.7.2017

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/1

4.6.2019

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-218/14/19

6.7.2021

31.8.2024

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-60/21/10

4.1.2022

31.8.2022

Podaljšanje

U34330-218/14/21

27.7.2022

31.8.2024


| |