Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

KOCIDE 2000

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

baker v obliki bakrovega hidroksida

53,8

38082010

20427-59-2FRAC: M/M01

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, BAKTERICID

Proizvajalec:

Cosaco GmbH

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

PSDMSP: bakterijske pegavosti iz rodu Pseudomonas (Pseudomonas sp.); ERWIAM: hrušev ožig (Erwinia amylovora (BURRILL) WINSLOW ET AL.); VENTPI: hrušev škrlup (Venturia pirina ADERHOLD); VENTIN: jablanov škrlup (Venturia inaequalis (COOKE) G.WINT./ADERH.); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PLASVI: peronospora vinske trte (Plasmopara viticola (BERK. & M.A.CURTIS) BERL. & DE TONI in SACC.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P330: Izprati usta. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: zagotovljena s časom uporabe, jablana: zagotovljena s časom uporabe, jajčevec: 3 dni, paradižnik: 10 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-372/06/6

2.9.2008

27.10.2016

Sprememba

3433-372/06/10

14.5.2009

27.10.2016

Sprememba

3433-372/06/11

27.11.2009

27.10.2016

Začasno podaljšanje

3433-372/06/14

13.6.2011

27.10.2016

Sprememba

3433-65/11/4

31.1.2012

27.10.2016

Začasno podaljšanje

U34330-105/14/1

26.5.2014

27.10.2016

Sprememba

U34330-105/14/4

9.2.2015

27.10.2016

Sprememba

U34330-105/14/8

9.4.2015

27.10.2016

Sprememba

U34330-104/15/9

30.7.2015

27.10.2016

Začasno podaljšanje

U34330-105/14/9

30.11.2015

27.10.2016

Podaljšanje

U34330-105/14/11

28.10.2016

30.4.2025

Sprememba

U34330-105/14/21

16.2.2017

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-105/14/23

29.1.2019

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-105/14/29

16.12.2020

30.4.2025

Sprememba

U34330-105/14/34

25.5.2022

30.4.2025

Podaljšanje

U34330-105/14/42

11.4.2023

30.4.2025


| |