Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BASAGRAN 480

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

bentazon

48

38083027

25057-89-0HRAC: 6

 

Formulacija:

vodotopni koncentrat (SL)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2026

 

Uporaba na:

VICFX: bob (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Vicia faba L.); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); PHSVX: fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za suho zrnje, za krmo) (Pisum sativum L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); LIUUT: lan (za seme za olje/prehrano) (Linum usitatissimum L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); SORVU: sirek (za zrnje in silažo) (Sorghum bicolor (L.) Moench); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); 1GRAF: trave (za semensko pridelavo) (Poaceae); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

SINAL: bela gorjušica (Sinapis alba L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense L.); BRSNN: oljna ogrščica (Brassica napus L. subsp. Napus); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); POLHY: poprasta dresen (Polygonum hydropiper L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bob (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe, čebula (za čebulo): zagotovljena s časom uporabe, fižol (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe, grah (za suho zrnje, za krmo): zagotovljena s časom uporabe, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): zagotovljena s časom uporabe, ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, lan (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, oves (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, sirek (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, trave (za semensko pridelavo): karenca ni potrebna, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-430/06/11

25.2.2009

5.10.2022

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

5.10.2022

Sprememba

U34330-25/18/3

9.4.2018

5.10.2022

Podaljšanje

U34330-25/18/7

27.5.2019

5.10.2022

Podaljšanje

U34330-25/18/11

14.6.2021

5.10.2022

Podaljšanje

U34330-25/18/19

6.10.2022

31.5.2026


| |