Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ESTERON

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

2,4-D 2-EHE

90,5

38083011

1928-43-4HRAC: 4

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); NNNFW: pašnik (pašnik); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); NNNFW: travnik (travnik); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); CIRVU: navadni osat (Cirsium vulgare (SAVI) TEN./AIRY-SHAW); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus L.); POLLA: ščavjelistna dresen (Persicaria lapathifolia (Linnaeus) Delarbre); PLAMA: veliki trpotec (Plantago major L.)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S24/25: Preprečiti stik s kožo in očmi.; S37: Nositi primerne zaščitne rokavice.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, pašnik: 28 dni, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, travnik: 28 dni, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-402/07/8

20.3.2009

31.12.2024

Sprememba

U34330-181/13/2

14.1.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-65/17/3

15.9.2017

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-33/16/6

13.3.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-33/16/9

8.3.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-33/16/13

12.12.2022

31.12.2024


| |