Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ORIUS 25 EW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

25

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari) (Hordeum vulgare L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SCLESC: bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum (LIB.) DE BARY); ALTEBA: črna listna pegavost kapusnic (Alternaria brassicae (BERKELEY) SACCARDO); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); PHOMSP: glive iz rodu Phoma (Phoma FRIES); PYRNTE: ječmenova mrežasta pegavost (Pyrenophora teres DRECHS.); UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz); SEPTTR: pšenična listna pegavost (Zymoseptoria tritici); 1PUCCG: rje iz rodu Puccinia (Puccinia PERSOON); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); ERYSGR: žitna pepelovka (Blumeria graminis SPEER.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari): zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (jari+ozimni): 56 dni, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, rž (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, tritikala (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, trta (za vinsko grozdje): 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-574/05/15

20.3.2009

24.4.2014

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

24.4.2014

Podaljšanje

U34330-26/14/4

25.4.2014

31.8.2024

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

31.8.2024

Sprememba

U34330-26/14/10

12.10.2015

31.8.2024

Sprememba

U34330-46/18/3

14.9.2018

31.8.2024

Sprememba

U34330-46/18/5

10.10.2018

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/26

19.8.2020

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/23

14.7.2022

31.8.2024


| |