Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FUEGO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metazaklor

50

38083015

67129-08-2HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana - KARSIA, KMETIJSKA PROIZVODNJA, PROIZVODNJA VIN, TRGOVINA, IZVOZ-UVOZ, DUTOVLJE, D.O.O. POSLOVALNICA LJUBLJANA,

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2027

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); GASPA: drobnocvetni rogovilček (Galinsoga parviflora CAV.); 1VERG: jetičniki (Veronica (Linnaeus)); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); 1LAMG: mrtve koprive (Lamium (Linnaeus)); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); APESV: navadni srakoperec (Apera spica-venti (Linnaeus) BEAUV.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (Linnaeus) HILL); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); THLAR: njivski mošnjak (Thlaspi arvense (Linnaeus)); GERRT: okroglolistna krvomočnica (Geranium rotundifolium (Linnaeus)); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: zagotovljena s časom uporabe, brstični ohrovt: zagotovljena s časom uporabe, cvetača: zagotovljena s časom uporabe, glavnato zelje: zagotovljena s časom uporabe, ohrovt, glavnati: zagotovljena s časom uporabe, oljna ogrščica (ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-451/07/9

31.3.2009

30.3.2015

Sprememba

3433-48/11/2

13.6.2011

30.3.2015

Sprememba

3433-451/07/19

28.2.2012

30.3.2015

Začasno podaljšanje

U34330-54/14/2

3.3.2014

30.3.2015

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

30.3.2015

Podaljšanje

U34330-54/14/4

31.3.2015

31.10.2027

Podaljšanje

U34330-1/20/17

2.7.2020

31.10.2027

Podaljšanje

U34330-1/21/8

8.7.2021

31.10.2027

Podaljšanje

U34330-1/23/10

6.6.2023

31.10.2027


| |