Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BUTISAN 400 SC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metazaklor

40

38083015

67129-08-2HRAC: 15

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2023

 

Uporaba na:

BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); SINAL: gorjušica (za seme za olje/prehrano) (Sinapis alba L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.)

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); POAAN: enoletna latovka (Poa annua L.); 1VERG: jetičnik (Veronica L.); 1MATG: kamilice (Matricaria L.); APHAR: navadna njivka (Aphanes arvensis); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); SENVU: navadni grint (Senecio vulgaris L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); MYOAR: njivska spominčica (Myosotis arvensis (L.) HILL); SONAR: njivska škrbinka (Sonchus arvensis L.); ALOMY: njivski lisičji rep (Alopecurus myosuroides HUDS.); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LAMPU: škrlatnordeča mrtva kopriva (Lamium purpureum L.); DESSO: žabji koprc (Descurainia sophia)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H351: Sum povzročitve raka.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brstični ohrovt: 42 dni, gorjušica (za seme za olje/prehrano): 42 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-434/07/10

10.9.2009

24.5.2015

Sprememba

3433-434/07/17

28.2.2012

24.5.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

24.5.2015

Začasno podaljšanje

U34330-199/14/2

3.9.2014

24.5.2015

Podaljšanje

U34330-199/14/7

25.5.2015

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-199/14/11

2.7.2020

31.7.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/5

22.6.2021

31.7.2023


| |