Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

CORAGEN

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

klorantraniliprol

20

38081090

500008-45-7IRAC: 28

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

FMC International Switzerland Sarl

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

TROPS: beli koren (porovolistna kozja brada) (Tragopogon porrifolius L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); SCVHI: črni koren (španski gadnjak) (Scorzonera hispanica L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); ZEAMX: koruza (Zea mays L. (partim)); CSNSA: kostanj, pravi (Castanea sativa Miller); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); BEAVD: rdeča pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. conditiva ALEF.); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays subsp. saccharata Sturtevant); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); HELTU: topinambur (Helianthus tuberosus L.); VITVI: trta (za namizno grozdje) (Vitis vinifera L.); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret)

Uporaba proti:

MELSLA: ameriški lešnikov zavijač (Cydia latiferreana (Walsingham)); SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); LASPFU: češpljev zavijač (Cydia funebrana (TREITSCHKE, 1835)); PYTOGA: glagolka (Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); PLUTMA: kapusov molj (Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758)); BARABR: kapusova sovka (Mamestra brassicae L.); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); GNORAB: paradižnikov molj (Tuta absoluta Povolny); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); PANDHE: pasasti sadni lupinar (Pandemis heparana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua); LASPSL: pozni kostanjev zavijač (Cydia splendana (Hübner)); PIERRA: repni belin (Pieris rapae (Linnaeus, 1758)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); LYONCL: sadni listni zavrtač (Lyonetia clerkella (LINNAEUS, 1758)); CAPURE: sadni zavijač (Adoxophyes orana (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834)); LASPGR: žirov zavijač (kostanja) (Cydia fagiglandana (Zeller))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

beli koren (porovolistna kozja brada): 21 dni, breskev: 14 dni, brokoli: 1 dni, cvetača: 1 dni, črni koren (španski gadnjak): 21 dni, glavnato zelje: 1 dni, hren: 21 dni, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, korenje: 21 dni, koruza: 7 dni, kostanj, pravi: 21 dni, krompir: 14 dni, nektarina: 14 dni, ohrovt, glavnati: 1 dni, oreh: 21 dni, paradižnik: 3 dni, pastinak: 21 dni, peteršilj (za koren): 21 dni, rdeča pesa: 21 dni, redkev, črna: 21 dni, rumena koleraba: 21 dni, sladka koruza: 7 dni, sliva: 14 dni, strniščna repa: 21 dni, topinambur: 21 dni, trta (za namizno grozdje): 3 dni, trta (za vinsko grozdje): 30 dni, zelena, gomoljna: 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-147/09/10

16.4.2010

19.12.2017

Registracija nujno potrebnega FFS

3433-147/09/18

6.4.2011

19.12.2017

Začasno podaljšanje

3433-147/09/20

13.6.2011

19.12.2017

Sprememba

3433-147/09/25

11.10.2012

19.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-70/14/7

9.12.2014

19.12.2017

Sprememba

U34330-104/15/11

30.7.2015

19.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-70/14/10

20.10.2015

19.12.2017

Podaljšanje

U34330-70/14/15

23.12.2016

19.12.2017

Podaljšanje

U34330-70/14/17

20.12.2017

30.4.2025

Sprememba

U34330-21/18/5

31.5.2018

30.4.2025

Sprememba

U34330-70/14/30

28.5.2020

30.4.2025

Sprememba

U34330-38/20/8

17.12.2021

30.4.2025

Sprememba

U34330-70/14/45

3.8.2022

30.4.2025


| |