Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MYSTIC 250 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tebukonazol

25

38082050

107534-96-3FRAC: G/3

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

NUFARM GmbH & Co KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

UNCINE: oidij vinske trte (Erysiphe necator Schweinitz)

Opozorila in obvestila:

R38: Draži kožo.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R51/53: Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R63: Možna nevarnost škodovanja nerojenemu otroku.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

trta (za namizno in vinsko grozdje): 42 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-401/07/7

30.4.2010

11.5.2014

Sprememba

U34330-15/14/2

14.2.2014

11.5.2014

Podaljšanje

U34330-15/14/4

12.5.2014

31.8.2024

Sprememba

U34330-109/16/2

22.11.2016

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/26

19.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-109/16/5

11.5.2022

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/23

14.7.2022

31.8.2024


| |