Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ARRAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

50

38083027

1918-00-9HRAC: 4

tritosulfuron

25

38083023

142469-14-5HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2024

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); SINAL: bela gorjušica (Sinapis alba L.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album L.); VERHE: bršljanastolistni jetičnik (Veronica hederifolia); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1SILG: lepnica (Silene spp.); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis L.); SASKA: navadna solinka (Salsola kali); SONOL: navadna škrbinka (Sonchus oleraceus L.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (L.) VILL./CYR.); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium L.); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium L.); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (L.) MEDIK.); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (L.) R.BR.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve (Linnaeus) Löve); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea L.); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis L.); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule L.); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis L.); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum L.); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (L.) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis L.); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum L.); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); RANRE: plazeča zlatica (Ranunculus repens); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine L.); CNSRE: poljski ostrožnik (Consolida regalis); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas L.); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla L.); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare L.); CHYSE: setvena krizantema (Chrysanthemum segetum); 1PICG: srhkolistna skrka (Picris spp.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); CHYCO: vrtna krizantema (Chrysanthemum coronarium); 1GAEG: zebrati (Galeopsis L.); BIFRA: žarkasta dvoglavka (Bifora radians M.BIEB.)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za klajo): 28 dni, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-488/05/16

21.10.2010

26.7.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

26.7.2015

Podaljšanje

U34330-195/14/1

27.7.2015

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/13

18.10.2019

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/19

4.11.2021

30.11.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/41

9.12.2022

30.11.2024


| |