Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ARRAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dikamba

50

38083027

1918-00-9HRAC: 4

tritosulfuron

25

38083023

142469-14-5HRAC: 2

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.7.2026

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

ABUTH: baržunasti oslez (Abutilon theophrasti MED.); CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); VERHE: bršljanovolistni jetičnik (Veronica hederifolia (Linnaeus)); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1SILG: lepnice (Silene (Linnaeus)); FUMOF: navadna rosnica (Fumaria officinalis (Linnaeus)); SASKA: navadna solinka (Salsola kali (Linnaeus)); SONOL: navadna škrbinka (Sonchus oleraceus (Linnaeus)); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); XANPU: navadni bodič (Xanthium strumarium (Linnaeus)); DATST: navadni kristavec (Datura stramonium (Linnaeus)); CAPBP: navadni plešec (Capsella bursa-pastoris (Linnaeus) Medicus); CAGSE: navadni plotni slak (Calystegia sepium (Linnaeus) R.BR.); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); POROL: navadni tolščak (Portulaca oleracea (Linnaeus)); MATIN: nedišeča trirobka (Tripleurospermum inodorum (Linnaeus) Schultz Bipontinus); SINAR: njivska gorjušica (Sinapis arvensis (Linnaeus)); LAMAM: njivska mrtva kopriva (Lamium amplexicaule (Linnaeus)); ANTAR: njivska pasja kamilica (Anthemis arvensis (Linnaeus)); RAPRA: njivska redkev (Raphanus raphanistrum (Linnaeus)); CIRAR: njivski osat (Cirsium arvense (Linnaeus) SCOPOLI); CONAR: njivski slak (Convolvulus arvensis (Linnaeus)); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum (Linnaeus)); VERPE: perzijski jetičnik (Veronica persica POIR.); RANRE: plazeča zlatica (Ranunculus repens (Linnaeus)); GALAP: plezajoča lakota (Galium aparine (Linnaeus)); PAPRH: poljski mak (Papaver rhoeas (Linnaeus)); CNSRE: poljski ostrožnik (Consolida regalis Gray); MATCH: prava kamilica (Matricaria chamomilla (Linnaeus)); POLAV: ptičja dresen (Polygonum aviculare (Linnaeus)); SINAL: samosevna bela gorjušica (Sinapis alba (Linnaeus)); CHYSE: setvena krizantema (Glebionis segetum (Linnaeus) Fourreau); 1PICG: skrke (Picris (Linnaeus)); 1AMAG: ščiri (Amaranthus (Linnaeus)); BBBPE: večletni širokolistni plevel (večletni širokolistni plevel); CHYCO: vrtna krizantema (Glebionis coronaria (Linnaeus) Spach); 1GAEG: zebrati (Galeopsis (Linnaeus)); BIFRA: žarkasta dvoglavka (Bifora radians Marschall von Bieberstein)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za klajo): 28 dni, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, pšenica (jari+ozimni): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-488/05/16

21.10.2010

26.7.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

26.7.2015

Podaljšanje

U34330-195/14/1

27.7.2015

15.7.2026

Podaljšanje

U34330-48/19/13

18.10.2019

15.7.2026

Podaljšanje

U34330-1/21/19

4.11.2021

15.7.2026

Podaljšanje

U34330-1/22/41

9.12.2022

15.7.2026

Podaljšanje

U34330-1/23/39

14.12.2023

15.7.2026


| |