Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.1.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BOTECTOR

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Aureobasidium pullulans (de Bary) Arnaud (seva DSM 14940 in 14941)

100

38082080

67891-88-7

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

BIO-FERM, Biotechnologische Entwicklung und Produktion GMBH

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.1.2025

 

Uporaba na:

1FRAG: jagoda (Fragaria L.); LYPES: paradižnik (Lycopersicon esculentum MILL.); VITVI: vinska trta za pridelavo namiznega grozdja (vinska trta za pridelavo namiznega grozdja); VITVI: vinska trta za pridelavo vinskega grozdja (vinska trta za pridelavo vinskega grozdja)

Uporaba proti:

BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jagoda: 1 dni, paradižnik: 1 dni, vinska trta za pridelavo namiznega grozdja: 1 dni, vinska trta za pridelavo vinskega grozdja: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-2/10/5

9.2.2011

18.10.2020

Začasno podaljšanje

3433-2/10/8

13.6.2011

18.10.2020

Začasno podaljšanje

U34330-178/13/2

11.9.2014

18.10.2020

Začasno podaljšanje

U34330-178/13/6

18.11.2015

18.10.2020

Podaljšanje

U34330-178/13/9

23.12.2016

18.10.2020

Podaljšanje

U34330-178/13/11

20.12.2017

18.10.2020

Podaljšanje

U34330-178/13/16

6.12.2018

18.10.2020

Sprememba

U34330-178/13/18

29.5.2019

18.10.2020

Podaljšanje

U34330-178/13/23

27.11.2019

18.10.2020

Podaljšanje

U34330-178/13/24

19.10.2020

31.1.2025


| |