Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SAMSON EXTRA 6 OD

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

nikosulfuron

6

38083023

111991-09-4HRAC: 2

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

HERBICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

CERTIS BELCHIM SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2024

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim))

Uporaba proti:

CHEAL: bela metlika (Chenopodium album (Linnaeus)); POLPE: breskova dresen (Persicaria maculosa Gray); POAAN: enoletna latovka (Poa annua (Linnaeus)); 1MATG: kamilice (Matricaria (Linnaeus)); 1SETG: muhviči (Setaria Palisot de Beauvois); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (Linnaeus) P.BEAUV.); STEME: navadna zvezdica (Stellaria media (Linnaeus) Villars); POLCO: navadni slakovec (Fallopia convolvulus (Linnaeus) Löve); TTTMM: ozkolistni plevel (ozkolistni plevel); SOLNI: pasje zelišče (Solanum nigrum (Linnaeus)); AGRRE: plazeča pirnica (Elymus repens (Linnaeus) Gould); AMARE: srhkodlakavi ščir (Amaranthus retroflexus (Linnaeus)); TTTDD: širokolistni plevel (širokolistni plevel); LOLPE: trpežna ljuljka (Lolium perenne (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R36: Draži oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S20/21: Med uporabo ne jesti, ne piti in ne kaditi.; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-499/06/17

14.3.2011

18.4.2013

Podaljšanje

3433-499/06/23

19.4.2013

31.12.2024

Sprememba

3433-499/06/28

9.8.2013

31.12.2024

Sprememba

3433-499/06/30

9.10.2013

31.12.2024

Sprememba

U34330-267/14/2

6.11.2014

31.12.2024

Sprememba

U34330-104/15/5

30.7.2015

31.12.2024

Sprememba

U34330-8/19/7

11.4.2019

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/15

25.11.2019

31.12.2024

Sprememba

U34330-113/16/12

13.7.2020

31.12.2024

Sprememba

U34330-113/16/15

12.5.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/27

8.12.2021

31.12.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/39

9.12.2022

31.12.2024


| |