Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 3.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RANMAN TOP

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ciazofamid

16

38082050

120116-88-3FRAC: C/21

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID

Proizvajalec:

ISK Bioscience Europe N.V.

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2024

 

Uporaba na:

CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (za solato in za vlaganje) (Cucumis sativus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); 1PYTHG: glive iz rodu Pythium (Pythium PRINGSHEIM); PHYTIN: krompirjeva plesen (Phytophthora infestans (MONT.) DE BARY); PSPECU: kumarna plesen (Pseudoperonospora cubensis (BERK. & M.A.CURTIS) ROSTOVZEV); 1PEROF: plesni (Peronosporaceae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučka: 3 dni, jajčevec: 3 dni, krompir: 7 dni, kumara (za solato in za vlaganje): 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

34330-15/10/4

8.8.2011

31.7.2024

Sprememba

U34330-267/14/2

6.11.2014

31.7.2024

Sprememba

U34330-251/14/2

9.2.2015

31.7.2024

Sprememba

U34330-104/15/5

30.7.2015

31.7.2024

Sprememba

U34330-251/14/7

14.12.2016

31.7.2024

Sprememba

U34330-251/14/16

13.12.2018

31.7.2024

Sprememba

U34330-8/19/7

11.4.2019

31.7.2024

Sprememba

U34330-251/14/21

24.4.2020

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/18

2.7.2020

31.7.2024

Podaljšanje

U34330-251/14/32

11.7.2022

31.7.2024


| |