Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.7.2022

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 5 od 5

 

Ime sredstva:

FORCE 1,5 G

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

1,5

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); 1ELATF: strune (Elateridae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe, navadna sončnica: zagotovljena s časom uporabe, sladka koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-19/06/6

4.6.2007

14.2.2022

Sprememba

3433-19/06/11

21.4.2008

14.2.2022

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

14.2.2022

Sprememba

3433-19/06/21

18.2.2013

14.2.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-52/13/5

25.5.2013

4.6.2017

Podaljšanje

U34330-189/13/7

2.6.2017

14.2.2022

Podaljšanje

U34330-189/13/9

10.12.2018

14.2.2022

Podaljšanje

U34330-189/13/14

11.12.2020

14.2.2022

Podaljšanje

U34330-189/13/24

15.2.2022

31.12.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-5/22/22

21.3.2022

31.12.2025


 

Ime sredstva:

FORCE 20 CS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

20

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

BEAVC: krmna pesa (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. alba); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet)

Uporaba proti:

1ELATF: strune (Elateridae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krmna pesa: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-16/18/7

18.7.2019

31.12.2025


 

Ime sredstva:

FORCE EVO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

0,5

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Diachem S.p.A.

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

(mladi listi ter poganjki vrtnin); APUGV: belušna zelena (Apium graveolens L.); PHSVX: fižol za stročje (Phaseolus vulgaris L.); ZEAMX: koruza (Zea mays L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); GLXMA: navadna soja (Glycine max (L.) MERR.); FOEVU: navadni koromač (Foeniculum vulgare MILL.); VLLLO: navadni motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); BARVE: rana rukvica (Barbarea verna (Miller) Ascherson); ERUVE: rukola (Eruca sativa); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL. planted beet); sladkorni grah (Pisum sativum subsp. sativum convar. axiphium ALEFELD em. C.O.LEHMANN); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L. subsp. rapa (DC.) METZG.)

Uporaba proti:

CEUTPL: brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus assimilis (PAYK., 1792)); HYLESP: cvetna muha (Hylemya sp.); ZZYYAZ: drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); ATOMLI: mahovinar (Atomaria linearis STEPH., 1830); CHAETI: pesni bolhač (Chaetocnema tibialis (III., 1807)); BLANGU: pikčasta stonoga (Blaniulus guttulatus (Bosc)); MELOME: poljski majski hrošč (Melolontha melolontha (LINNAEUS, 1758)); 1CEPG: strige (Centipeda); 1ELATF: strune (Elateridae); 1AGROG: talne sovke (Agrotis OCHSENHEIMER, 1816); 1TIPUG: travniški komarji (Tipula); SCUTIM: vrtna stonoga (Scutigerella immaculata (Newport))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

: zagotovljena s časom uporabe, belušna zelena: zagotovljena s časom uporabe, fižol za stročje: zagotovljena s časom uporabe, koruza: zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, navadna soja: zagotovljena s časom uporabe, navadni koromač: zagotovljena s časom uporabe, navadni motovilec: zagotovljena s časom uporabe, rana rukvica: zagotovljena s časom uporabe, rukola: zagotovljena s časom uporabe, sladka koruza: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, sladkorni grah: zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-86/19/7

25.11.2020

31.12.2025

Sprememba

U34330-86/19/13

7.1.2022

31.12.2025


 

Ime sredstva:

SOILGUARD 0.5 GR

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

0,5

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.)

Uporaba proti:

DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); 1ELATF: strune (Elateridae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-76/20/10

31.8.2021

31.12.2025


 

Ime sredstva:

TEFLIX

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

1,5

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

GLOBACHEM NV

Zastopnik, distributer:

BELCHIM CROP PROTECTION SI D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (Zea mays L.); HELAN: navadna sončnica (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); 1ELATF: strune (Elateridae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza: zagotovljena s časom uporabe, navadna sončnica: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-107/20/8

22.2.2022

31.12.2025


|