Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 27.9.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 1 od 1


 

Ime sredstva:

RAK 3 Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

(E,E)-8,10-dodekadien-1-ol (codlemone)

100

38081090

33956-49-9

 

Formulacija:

hlapljiv pripravek (dispenzer) (VP)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FEROMON

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

1.9.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica)

Uporaba proti:

CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (Linnaeus))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-105/02

19.6.2003

12.2.2017

Začasno podaljšanje

327-02-105/02/7

10.6.2011

12.2.2017

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

12.2.2017

Začasno podaljšanje

U34330-2/14/3

10.8.2015

12.2.2017

Začasno podaljšanje

U34330-2/14/4

4.8.2016

12.2.2017

Podaljšanje

U34330-2/14/5

13.2.2017

1.9.2025

Podaljšanje

U34330-2/14/16

19.8.2020

1.9.2025

Podaljšanje

U34330-1/21/5

22.6.2021

1.9.2025

Podaljšanje

U34330-2/14/23

19.7.2023

1.9.2025


| |