Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

ACTELLIC 50 EC Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

pirimifos-metil

50

38081040

29232-93-7IRAC: 1B

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

15.6.2026

 

Uporaba na:

HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (jari+ozimni) (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna)

Uporaba proti:

PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (Hübner)); ACARSI: močna pršica (Acarus siro (Linnaeus)); 1TRIBG: mokarji (Tribolium (Desvaux)); PUCCCA: ovsova rja (Puccinia coronata var. avenae W.P.Fraser & Ledingham); 1EPHEG: vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus)); RHITDO: žitni kutar (Rhyzopertha dominica (Fabricius)); 1CRYLG: žitniki iz rodu Cryptolestes (Cryptolestes GANGLBAUER); 1SITOG: žužki (Sitophilus Schönherr)

Opozorila in obvestila:

R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R37: Draži dihala.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R43: Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R67: Hlapi lahko pozročijo zaspanost in omotico.; S13: Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S36/37/39: Nositi primerno zaščitno obleko, zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S38: Ob nezadostnem prezračevanju nositi primerno dihalno opremo.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.; S62: Po zaužitju ne izzivati bruhanja: takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ječmen (jari+ozimni): 63 dni, oves (jari+ozimni): 63 dni, pšenica (jari+ozimni): 63 dni, skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (jari+ozimni): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-284/01

8.3.2002

7.8.2011

Sprememba

327-02-219/03

24.7.2003

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/5

27.11.2009

7.8.2011

Sprememba

327-02-284/01/7

2.2.2010

7.8.2011

Podaljšanje

327-02-284/01/11

8.8.2011

15.6.2026

Podaljšanje

U34330-1/21/7

7.7.2021

15.6.2026

Podaljšanje

U34330-1/23/18

6.6.2023

15.6.2026


| |