Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AFFIRM OPTI

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

0,95

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2025

 

Uporaba na:

PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); EIOJA: japonska nešplja (Eriobotrya japonica (Thunberg) Lindley); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); MSPGE: nešplja (Mespilus germanica Linnaeus); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.)

Uporaba proti:

1SPLOG: brstni sukači (Spilonota Stephens); LASPFU: češpljev zavijač (Cydia funebrana (TREITSCHKE, 1835)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); 1ADXPG: zavijači lupine sadja iz rodu Adoxophye (Adoxophyes Meyrick, 1881); 1ARCHG: zavijači lupine sadja iz rodu Archips (Archips Hübner, 1825); 1PRLCG: zavrtači iz rodu Perileucoptera (Perileucoptera)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H371: Lahko škoduje organom .; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304: PRI VDIHAVANJU: ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P340: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P405: Hraniti zaklenjeno. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, japonska nešplja: 7 dni, kutina: 7 dni, nešplja: 7 dni, sliva: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-290/14/14

28.11.2019

30.4.2025

Sprememba

U34330-290/14/22

5.5.2020

30.4.2025


| |