Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AGREE WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus Thuringiensis var. Aizawai

50

38081090

68038-71-1IRAC: 11A

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); 1ALLG: čebulnice (Allium Linnaeus); NNNVW: gomoljnice (gomoljnice); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); NNNOB: jagodičevje (jagodičevje); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); NNNHP: korenovke (korenovke); NNNOS: koščičarji (koščičarji); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); 1SOLF: plodovke (plodovke); 1LEGF: stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Fabaceae); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi)

Uporaba proti:

PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); PALPUN: oljkova vešča (Palpita unionalis); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P363: Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke (z užitno in neužitno lupino): karenca ni potrebna, čebulnice: karenca ni potrebna, gomoljnice: karenca ni potrebna, hmelj: karenca ni potrebna, hruška: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, jagodičevje: karenca ni potrebna, kapusnice: karenca ni potrebna, korenovke: karenca ni potrebna, koščičarji: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: karenca ni potrebna, plodovke: karenca ni potrebna, stročnice (za sveže in suho zrnje ter stročje): karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): karenca ni potrebna, vrtna (okrasna) trata: karenca ni potrebna, zelišča in užitni cvetovi: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-197/14/1

24.11.2016

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/7

11.4.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/10

19.5.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/16

22.1.2018

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/13

26.3.2020

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/8

28.3.2022

30.4.2024


| |