Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

ALVERDE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

metaflumizon

24

38081090

139968-49-3IRAC: 22B

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

BASF SE

Zastopnik, distributer:

BASF SLOVENIJA D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus)

Uporaba proti:

SPODLI: bombaževa sovka (Spodoptera littoralis); PYTOGA: glagolka (Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1NOCTF: sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H361d: Sum škodljivosti za nerojenega otroka.; H362: Lahko škoduje dojenim otrokom. ; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P201: Pred uporabo pridobiti posebna navodila. ; P263: Preprečiti stik med nosečnostjo/dojenjem. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

krompir: 14 dni, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-415/07/8

5.11.2009

26.11.2015

Začasno podaljšanje

3433-415/07/11

13.6.2011

26.11.2015

Sprememba

U34330-158/14/2

22.7.2014

26.11.2015

Začasno podaljšanje

U34330-174/14/1

9.12.2014

26.11.2015

Podaljšanje

U34330-174/14/5

27.11.2015

31.12.2025


| |