Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

AZATIN EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azadirahtin A

2,6

38081090

11141-17-6 (azadirachtin A)IRAC: UN

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Certis USA L.L.C.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2025

 

Uporaba na:

OCIBA: bazilika (Ocimum basilicum); BEAVV: blitva (za listje) (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. cicla (Linnaeus) Arcangeli); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); BEAVX: pesa (Beta vulgaris L.); PARCR: peteršilj (za listje) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); ERUVE: rukola (rukvica) (Eruca vesicaria subsp. sativa (Miller) Thellung); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.)

Uporaba proti:

LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1NOCTF: sovke (Noctuidae (Janusz NOWACKI & Michael FIBIGER))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bazilika: 7 dni, blitva: 7 dni, endivija: 7 dni, jagoda: 7 dni, krompir: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pesa (za listje): 7 dni, peteršilj (za listje): 7 dni, rukola (rukvica): 7 dni, solata: 7 dni, špinača: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-57/19/5

20.11.2020

31.5.2025


| |