Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BASAMID GRANULAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

dazomet

95

38089090

533-74-4IRAC: 8F

 

Formulacija:

mikrozrnina (MG)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

HERBICID, NEMATOCID, FUNGICID, INSEKTICID

Proizvajalec:

Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA

Zastopnik, distributer:

Arysta LifeSience Great Britain Ltd., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2024

 

Uporaba na:

NNNVW: gomoljnice (gomoljnice); NNNOB: jagodičevje (jagodičevje); NNNHP: korenovke (korenovke); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1SOLF: plodovke (plodovke); NNNVF: sadno drevje (Sadne rastline); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); NNNZW: vrtna (okrasna) trata (vrtna trata); NNNVV: vrtnine (listne) (vrtnine); YSOIL: zemlja (zemlja)

Uporaba proti:

ZZYYAZ: drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi); GGGAN: enoletni ozkolistni plevel (enoletni ozkolistni plevel); BBBAN: enoletni širokolistni plevel (enoletni širokolistni plevel); 1FUSAG: fuzarioza korenin, stebla in klasa pšenice (Fusarium spp.); PLADSP: glive iz rodu Plasmodiophora (Plasmodiophora sp.); 1PHYTG: glive iz rodu Phytophtora (Phytophtora DE BARY); RHIZSP: koreninska gniloba (Rhizoctonia DI. spp.); DIGSA: krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis (L.) SCOP.); MELOSP: majski hrošči (Melolontha spp.); 1CHEG: metlike (Chenopodium L.); 1SETG: muhvič (Setaria P.B.); ECHCG: navadna kostreba (Echinochloa crus-galli (L.) P.BEAUV.); 1NEMAP: rastlinsko parazitske (fitofagne) ogorčice (Nematoda); AGRISP: strune (Agriotes spp.); 1AMAG: ščir (Amaranthus L.); PORSS: tolščak (Portulaca L. sp.); VERTSP: verticilijska uvelost (Verticillium sp.)

Opozorila in obvestila:

EUH210: Varnosti list na voljo na zahtevo. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 2: Po uporabi oprati vso zaščitno obleko.; SPo 5: Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine / rastlinjake /določi se čas/ dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

gomoljnice: zagotovljena s časom uporabe, jagodičevje: zagotovljena s časom uporabe, korenovke: zagotovljena s časom uporabe, okrasne rastline: zagotovljena z načinom uporabe, plodovke: zagotovljena s časom uporabe, sadno drevje: zagotovljena s časom uporabe, trta (za namizno in vinsko grozdje): zagotovljena s časom uporabe, vrtna (okrasna) trata: zagotovljena z načinom uporabe, vrtnine (listne): zagotovljena s časom uporabe, zemlja: zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 8005

13.1.1998

19.12.2017

Sprememba

327-02-331/05/3

26.7.2005

19.12.2017

Začasno podaljšanje

327-02-331/05/7

11.1.2008

19.12.2017

Sprememba

327-02-331/05/9

18.3.2008

19.12.2017

Sprememba

327-02-331/05/10

27.11.2009

19.12.2017

Začasno podaljšanje

327-02-331/05/11

23.12.2009

19.12.2017

Začasno podaljšanje

327-02-331/05/12

18.10.2010

19.12.2017

Začasno podaljšanje

327-02-331/05/13

4.7.2011

19.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-79/13/3

20.5.2015

19.12.2017

Sprememba

U34330-158/15/2

18.1.2016

19.12.2017

Začasno podaljšanje

U34330-79/13/5

23.9.2016

19.12.2017

Podaljšanje

U34330-79/13/7

20.12.2017

31.5.2024

Sprememba

U34330-79/13/12

16.2.2018

31.5.2024

Podaljšanje

U34330-79/13/19

7.5.2021

31.5.2024

Sprememba

U34330-79/13/25

2.8.2022

31.5.2024


| |