Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BENEVIA

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ciantraniliprol

10

38081090

736994-63-1IRAC: 28

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

FMC International Switzerland Sarl

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

14.9.2027

 

Uporaba na:

BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); PAVSA: pastinak (Pastinaca sativa L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret)

Uporaba proti:

PHYESP: bolhači (Phyllotreta sp.); FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); HYLEAN: čebulna muha (Delia antiqua (MEIGEN, 1826)); ANTHRU: jagodov cvetožer (Anthonomus rubi (Hbst., 1795)); ALEUPR: kapusov ščitkar (Aleyrodes proletella); HYLERA: kapusova muha (Delia radicum (LINNAEUS, 1758)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); LAPHEG: pesna sovka (Spodoptera exigua)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

brokoli: 7 dni, brstični ohrovt: 7 dni, cvetača: 7 dni, čebula (za čebulo): 14 dni, česen: 14 dni, glavnato zelje: 7 dni, jagoda: 1 dni, korenje: 14 dni, krompir: 14 dni, pastinak: 14 dni, peteršilj (za koren): 14 dni, redkev, črna: 14 dni, redkev, vrtna: 14 dni, strniščna repa: 14 dni, šalotka: 14 dni, zelena, gomoljna: 14 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-59/19/12

8.6.2020

14.9.2027

Sprememba

U34330-38/20/8

17.12.2021

14.9.2027

Sprememba

U34330-59/19/27

12.5.2023

14.9.2027


| |