Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BIOTIP APHICID PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piretrin

0,2

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

COPYR S.p.a.

Zastopnik, distributer:

BIOTEH D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

1APHIF: listne uši (Aphididae)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Vzporedno trgovsko ime

U34330-32/13/9

21.12.2016

31.8.2023

Sprememba

U34330-32/13/14

30.1.2019

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/15

4.6.2020

31.8.2023


| |