Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BIOTIP FLORAL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

piretrin

1,816

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

COPYR S.p.a.

Zastopnik, distributer:

BIOTEH D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

jajčevec: 3 dni, kumara: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, solata: 3 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-63/10/2

20.5.2010

30.3.2016

Sprememba

3433-63/10/8

28.2.2011

30.3.2016

Podaljšanje

U34330-99/15/6

31.3.2016

31.8.2023

Sprememba

U34330-99/15/16

20.10.2016

31.8.2023

Sprememba

U34330-99/15/21

17.3.2017

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/15

4.6.2020

31.8.2023


| |