Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

BOTANIGARD OD

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Beauveria bassiana, sev GHA

10,17

38081090

63428-82-0IRAC: UNF

 

Formulacija:

oljna disperzija (OD)

Skupina nevarnosti:

GHS08

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Mycotech Europe Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.9.2026

 

Uporaba na:

CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); 1ROSG: vrtnice (Rosa L.)

Uporaba proti:

TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); BEMIAR: srebreči ščitkar (Bemisia argentifolii); BEMITA: tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P342+P311: Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučka: karenca ni potrebna, dinja: karenca ni potrebna, jagoda: karenca ni potrebna, jajčevec: karenca ni potrebna, kumara: karenca ni potrebna, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: karenca ni potrebna, vrtnice: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-50/18/5

7.5.2019

30.9.2026

Sprememba

U34330-50/18/11

13.11.2019

30.9.2026

Podaljšanje

U34330-1/21/2

28.4.2021

30.9.2026

Podaljšanje

U34330-1/23/6

19.4.2023

30.9.2026


| |