Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DECIS 100 EC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

10

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Bayer AG, Leverkusen

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); SCVHI: črni koren (španski gadnjak) (Scorzonera hispanica L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); SINAL: gorjušica (za seme za olje/prehrano) (Sinapis alba L.); PIBSX: grah (za sveže in suho zrnje ter stročje) (Pisum sativum L.); ARWLA: hren (Armoracia rusticana Gärtner, Meyer & Scherbius); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); HORVX: ječmen (jari+ozimni) (Hordeum vulgare L.); DAUCA: korenje (Daucus carota subsp. sativus (Hoffmann) Arcangeli); ZEAMX: koruza (Zea mays L. (partim)); LIUUT: lan (Linum usitatissimum L.); CYLAV: leska (Corylus avellana L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); AVESA: oves (jari+ozimni) (Avena sativa L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); BEAVX: pesa (za krmo) (Beta vulgaris L.); PARCR: peteršilj (za koren) (Petroselinum crispum (Miller) Fuss); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); RAPSN: redkev, črna (Raphanus sativus L. var. niger (MILL.) PERS.); RAPSR: redkev, vrtna (Raphanus sativus L.); BRSNA: rumena koleraba (Brassica napus subsp. rapifera Metzger); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); APUGR: zelena, gomoljna (Apium graveolens var. rapaceum (Miller) Poiret)

Uporaba proti:

SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932); PHYESP: bolhači (Phyllotreta sp.); CEUTPL: brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus assimilis (PAYK., 1792)); ACROAS: čebulni molj (Acrolepiopsis assectella (Zeller)); LASPNI: grahov zavijač (Cydia nigricana); 1CECIF: hržice (Cecidomyiidae); ANTHRU: jagodov cvetožer (Anthonomus rubi (Hbst., 1795)); HELIAR: južna plodovrtka (Helicoverpa armigera (HÜBNER, 1808)); PIERBR: kapusov belin (Pieris brassicae (LINNAEUS, 1758)); PLUTMA: kapusov molj (Plutella xylostella (LINNAEUS, 1758)); DASYBR: kapusova luskova hržica (Dasineura brassicae); COENCR: kljunati oljkov rilčkar (Rhodocyrtus cribripennis); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); PYRUNU: koruzna vešča (Ostrinia nubilalis (HÜBNER, 1796)); DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1LIRIG: listne zavrtalke iz rodu Liriomyza (Liriomyza MIK, 1894); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); PEGOHY: pesna muha (Pegomya hyoscyami (PANZER, 1809)); SITDMO: rdeča pšenična hržica (Sitodiplosis mosellana (Gehin)); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (L., 1758)); MELIAE: repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius)); PSYICH: repični bolhač (Psylliodes chrysocephala (L., 1758)); CEUTNA: repični kljunotaj (Ceutorhynchus napi Gyll., 1837); 1THYSO: resokrilci (Thysanoptera); CONTTR: rumena pšenična hržica (Contarinia tritici (Kirby)); CEUTQU: stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham)); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1AGROG: talne sovke (Agrotis OCHSENHEIMER, 1816); 1TORTF: zavijači (Tortricidae (Józef RAZOWSKI))

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P331: NE izzvati bruhanja. ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, brstični ohrovt: 7 dni, cvetača: 7 dni, čebula (za čebulo): 7 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 7 dni, česen: 7 dni, češnja: 7 dni, črni koren (španski gadnjak): 7 dni, glavnato zelje: 7 dni, gorjušica (za seme za olje/prehrano): 45 dni, grah (za sveže in suho zrnje ter stročje): 7 dni, hren: 7 dni, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 3 dni, jajčevec: 3 dni, ječmen (jari+ozimni): 30 dni, korenje: 7 dni, koruza: 30 dni, lan: 45 dni, leska: 30 dni, marelica: 7 dni, oljka: 14 dni, oljna ogrščica (jari+ozimni): 45 dni, oreh: 30 dni, oves (jari+ozimni): 30 dni, paradižnik: 3 dni, pesa (za krmo): 30 dni, peteršilj (za koren): 7 dni, pšenica (jari+ozimni): 30 dni, redkev, črna: 7 dni, redkev, vrtna: 7 dni, rumena koleraba: 30 dni, rž (jari+ozimni): 30 dni, sladkorna pesa: 30 dni, sliva: 14 dni, strniščna repa: 30 dni, šalotka: 7 dni, tritikala (jari+ozimni): 30 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 7 dni, zelena, gomoljna: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-7/14/3

19.6.2014

31.10.2024

Sprememba

U34330-4/17/2

1.3.2017

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-7/14/8

16.10.2017

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-48/19/9

3.10.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/21/13

12.10.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/40

9.12.2022

31.10.2024

Sprememba

U34330-7/14/33

16.5.2023

31.10.2024


| |