Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DELEGATE 250 WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

spinetoram

25

38081090

935545-74-7IRAC: 5

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS08, GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.6.2025

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUPY: nashi (japonska hruška) (Pyrus pyrifolia); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.)

Uporaba proti:

ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); LASPFU: češpljev zavijač (Cydia funebrana (TREITSCHKE, 1835)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); ARGTPU: listni zavijač (Argyrotaenia pulchellana); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); PRAYOL: oljčni molj (Prays oleae (Bernard, 1788)); PANDHE: pasasti sadni lupinar (Pandemis heparana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CAPURE: sadni zavijač (Adoxophyes orana (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H361f: Sum škodljivosti za plodnost.; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P273: Preprečiti sproščanje v okolje. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P308+P313: Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 7 dni, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, kutina: 7 dni, marelica: 7 dni, nektarina: 7 dni, oljka: 21 dni, sliva: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-5/17/3

6.4.2017

30.6.2025

Sprememba

U34330-65/17/3

15.9.2017

30.6.2025

Sprememba

U34330-5/17/12

12.2.2020

30.6.2025

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.6.2025


| |