Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DELFIN WG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

Bacillus Thuringiensis var. Kurstaki

85

38081090

68038-71-1IRAC: 11A

 

Formulacija:

močljiva zrnca (WG)

Skupina nevarnosti:

GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Mitsui AgriScience International S.A./B.V.

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); 1BRSG: kapusnice (Brassica L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); 1SOLF: razhudnikovke (Solanaceae); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); DPHNPE: pušpanova vešča (Cydalima perspectalis (Walker)); PANDSP: zavijači lupine sadja iz rodu Pandemis (Pandemis Hübner, 1825)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P272: Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P302+P352: PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode/ …; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke (z užitno in neužitno lupino): karenca ni potrebna, hruška: karenca ni potrebna, jablana: karenca ni potrebna, kapusnice: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, razhudnikovke: karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

SFS 9049

24.3.1999

12.2.2017

Začasno podaljšanje

327-02-263/04/5

20.3.2009

12.2.2017

Sprememba

327-02-263/04/13

8.7.2009

12.2.2017

Začasno podaljšanje

U34330-75/14/1

21.3.2014

12.2.2017

Začasno podaljšanje

U34330-75/14/3

22.4.2015

12.2.2017

Začasno podaljšanje

U34330-75/14/6

22.9.2016

12.2.2017

Podaljšanje

U34330-75/14/7

13.2.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-197/14/7

11.4.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-75/14/12

19.5.2017

30.4.2024

Sprememba

U34330-75/14/14

24.11.2017

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/13

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-75/14/24

1.10.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/8

28.3.2022

30.4.2024


| |