Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

DELUX 050 CS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

5

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

kapsulirana suspenzija (CS)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

INNVIGO Sp. z.o.o.

Zastopnik, distributer:

AGROPROAGRO, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (ozimni) (Triticum aestivum L.)

Uporaba proti:

MELIAE: repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius)); CEUTQU: stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham)); 1OULEG: žitni strgači (Oulema)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H334: Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P332+P313: Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P342+P311: Pri respiratornih simptomih: Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (ozimni): 56 dni, pšenica (ozimni): 27 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-16/21/12

21.3.2022

31.10.2023


| |