Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

EXIREL

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

ciantraniliprol

10

38081090

736994-63-1IRAC: 28

 

Formulacija:

suspenzoemulzija (SE)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

FMC International Switzerland Sarl

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

14.9.2027

 

Uporaba na:

PRNAV: češnja (Prunus avium L.); HUMLU: hmelj (Humulus lupulus L.); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.)

Uporaba proti:

SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932); EMPOLY: bombaževčev zeleni škržatek (Jacobiasca lybica (de Bergevin)); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); RHAGCE: češnjeva muha (Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)); LASPFU: češpljev zavijač (Cydia funebrana (TREITSCHKE, 1835)); PSYIAT: hmeljev bolhač (Psylliodes attenuata (Koch)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); OTIOLI: lucernin rilčkar (Otiorhynchus ligustici (Linnaeus)); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); CLYSAM: pasasti grozdni sukač (Eupoecilia ambiguella (HÜBNER, 1796)); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); ARGTPU: rjavopasasti zavijač (Argyrotaenia ljungiana (Thunberg)); CAPURE: sadni zavijač (Adoxophyes orana (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834)); 1ARCHG: zavijači lupine sadja iz rodu Archips (Archips Hübner, 1825); PANDSP: zavijači lupine sadja iz rodu Pandemis (Pandemis Hübner, 1825); EMPOFL: zeleni škržatek (Empoasca vitis (GOETHE, 1875))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H317: Lahko povzroči alergijski odziv kože. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P333+P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P362+P364: Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

češnja: 7 dni, hmelj: zagotovljena s časom uporabe, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, sliva: 7 dni, trta (za vinsko grozdje): 10 dni, višnja: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-21/15/5

21.10.2019

14.9.2027

Sprememba

U34330-38/20/5

15.7.2020

14.9.2027

Sprememba

U34330-38/20/8

17.12.2021

14.9.2027

Sprememba

U34330-21/15/22

26.1.2022

14.9.2027


| |