Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 17.4.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FORCE 1,5 G

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

1,5

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Syngenta Crop Protection AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays subsp. saccharata Sturtevant); HELAN: sončnica (za seme za olje/prehrano) (Helianthus annuus L.)

Uporaba proti:

DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); 1AGRIG: strune (Agriotes Eschscholtz)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, sladka koruza: zagotovljena s časom uporabe, sončnica (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-19/06/6

4.6.2007

14.2.2022

Sprememba

3433-19/06/11

21.4.2008

14.2.2022

Sprememba

327-02-176/02/14

27.11.2009

14.2.2022

Sprememba

3433-19/06/21

18.2.2013

14.2.2022

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-52/13/5

25.5.2013

4.6.2017

Podaljšanje

U34330-189/13/7

2.6.2017

14.2.2022

Podaljšanje

U34330-189/13/9

10.12.2018

14.2.2022

Podaljšanje

U34330-189/13/14

11.12.2020

14.2.2022

Podaljšanje

U34330-189/13/24

15.2.2022

31.12.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-5/22/22

21.3.2022

31.12.2025

Sprememba

U34330-189/13/32

26.2.2024

31.12.2025


| |