Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

FORCE EVO

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

teflutrin

0,5

38081010

79538-32-2IRAC: 3A

 

Formulacija:

zrnina (granulat) (GR)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Diachem S.p.A.

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.12.2025

 

Uporaba na:

PHSVX: fižol (za stročje) (Phaseolus vulgaris L.); PIBSX: grah (za stročje) (Pisum sativum L.); ZEAMX: koruza (za zrnje in silažo) (Zea mays L. (partim)); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); VLLLO: motovilec (Valerianella locusta (L.) LATERRADE em. BETCKE); ZEAMS: sladka koruza (Zea mays subsp. saccharata Sturtevant); FOEVA: sladki komarček (Foeniculum vulgare var. azoricum (Miller)Thellung); BEAVA: sladkorna pesa (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris var. altissima DOELL.); GLXMA: soja (za seme za olje/prehrano) (Glycine max (L.) MERR.); 3LETC: solatnice (solatnice); BRSRR: strniščna repa (Brassica rapa L.); APUGD: zelena, stebelna (Apium graveolens var. dulce (Miller) de Candolle)

Uporaba proti:

CEUTPL: brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus assimilis (PAYK., 1792)); HYLESP: cvetna muha (Hylemya sp.); ZZYYAZ: drugi škodljivi organizmi (drugi škodljivi organizmi); PSILRO: korenjeva muha (Chamaepsila rosae (Fabricius)); DIABVI: koruzni hrošč (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte); ATOMLI: mahovinar (Atomaria linearis STEPH., 1830); CHAETI: pesni bolhač (Chaetocnema tibialis (III., 1807)); BLANGU: pikčasta stonoga (Blaniulus guttulatus (Bosc)); MELOME: poljski majski hrošč (Melolontha melolontha (LINNAEUS, 1758)); 1CEPG: strige (Centipeda); AGRISP: strune (Agriotes spp.); 1AGROG: talne sovke (Agrotis OCHSENHEIMER, 1816); 1TIPUG: travniški komarji (Tipula); SCUTIM: vrtna stonoga (Scutigerella immaculata (Newport))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P101: Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.; SPe 6: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev odstraniti razsuto sredstvo / tretirano seme.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

fižol (za stročje): zagotovljena s časom uporabe, grah (za stročje): zagotovljena s časom uporabe, koruza (za zrnje in silažo): zagotovljena s časom uporabe, krompir: zagotovljena s časom uporabe, motovilec: zagotovljena s časom uporabe, sladka koruza: zagotovljena s časom uporabe, sladki komarček: zagotovljena s časom uporabe, sladkorna pesa: zagotovljena s časom uporabe, soja (za seme za olje/prehrano): zagotovljena s časom uporabe, solatnice: zagotovljena s časom uporabe, strniščna repa: zagotovljena s časom uporabe, zelena, stebelna: zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-86/19/7

25.11.2020

31.12.2025

Sprememba

U34330-86/19/13

7.1.2022

31.12.2025


| |