Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

GRANPROTEC

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

2,5

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O., PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

YCERE: žita (tretiranje zrnja) (žita)

Uporaba proti:

CALAGR: črni žitni žužek (Sitophilus granarius (LINNAEUS, 1758)); SITTCE: koruzni molj (Sitotroga cerealella (OLIVIER, 1789)); EPHEKU: močna vešča (Ephestia kuehniella); TRIBCA: rižev mokar (Tribolium castaneum (HERBST, 1797)); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); RHITDO: žitni kutar (Rhyzopertha dominica)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. ; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H315: Povzroča draženje kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 5: Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine / rastlinjake /določi se čas/ dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

žita (tretiranje zrnja): 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-98/16/4

16.10.2017

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-98/16/9

11.10.2018

31.10.2024

Sprememba

U34330-6/19/4

4.3.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/31

23.10.2020

31.10.2024

Sprememba

U34330-98/16/19

5.5.2021

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

31.10.2024


| |