Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

K-OBIOL EC 250

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

2,5

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS05, GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE CER RO S.R.L.

Zastopnik, distributer:

BAYER D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2023

 

Uporaba na:

YCERE: žita (tretiranje zrnja) (žita)

Uporaba proti:

ZABRSU: brazilski fižolar (Zabrotes subfasciatus); TROGGA: indijski žitnik (Trogoderma granarium EVERTS, 1898); SITTCE: koruzni molj (Sitotroga cerealella (OLIVIER, 1789)); PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); STEGPA: kruhar (Stegobium paniceum L.); TEBRMA: mavretanski mokar (Tenebroides mauritanicus (Linnaeus)); EPHEKU: močna vešča (Ephestia kuehniella); 1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); CALSMA: pegasti semenar (Callosobruchus maculatus); CORRCE: riževa vešča (Corcyra cephalonica); LASDSE: tobakar (Lasioderma serricorne (Fabricius)); TENBMO: veliki mokar (Tenebrio molitor (LINNNAEUS, 1758)); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); RHITDO: žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792)); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H226: Vnetljiva tekočina in hlapi. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.; P233: Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P240: Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine. ; P261: Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. ; P331: NE izzvati bruhanja. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P403+P235: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 5: Pred ponovnim vstopom temeljito zračiti tretirane površine / rastlinjake /določi se čas/ dokler se nanešeno sredstvo ne posuši.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

žita (tretiranje zrnja): zagotovljena s časom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-25/17/4

8.11.2017

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-48/19/9

3.10.2019

31.10.2023

Sprememba

U34330-25/17/11

3.2.2021

31.10.2023

Podaljšanje

U34330-1/21/13

12.10.2021

31.10.2023

Sprememba

U34330-25/17/17

6.10.2022

31.10.2023


| |