Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

LASER PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

spinosad (spinosin A+spinosin D)

48

38081090

168316-95-8IRAC: 5

 

Formulacija:

koncentrirana suspenzija (SC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

CORTEVA Agrisciences Bulgaria EOOD

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.4.2024

 

Uporaba na:

CYUSC: artičoka (Cynara scolymus L.); VACMY: borovnica (Vaccinium myrtillus L.); PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); BRSOK: brokoli (Brassica oleracea var. italica Plenck); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); VACVI: brusnica (Vaccinium vitis-idaea L.); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); BRSOB: cvetača (Brassica oleracea L. var. botrytis); ALLCE: čebula (za čebulo) (Allium cepa L.); ALLSA: česen (Allium sativum L.); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); CUMME: dinja (Cucumis melo L.); CICEL: endivija (Cichorium endivia L.); PHSVX: fižol (za stročje) (Phaseolus vulgaris L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); FRAAN: jagoda (Fragaria x ananassa Duchense); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); RIBUC: kosmulja (Ribes uva-crispa L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); CYDOB: kutina (Cydonia oblonga MILL.); CITLA: lubenica (Citrullus lanatus (THUNB.) MATSUM. ET NAKAI); RUBID: malina (Rubus idaeus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PYUPY: nashi (japonska hruška) (Pyrus pyrifolia); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); IUGRE: oreh (Juglans regia L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); ALLPO: por (Allium porrum L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); RUBOC: robida (Rubus occidentalis L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.); ALLAS: šalotka (Allium ascalonicum L.); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); PRNCE: višnja (Prunus cerasus L.); LEPSA: vrtna kreša (draguša) (Lepidium sativum L.)

Uporaba proti:

PHYESP: bolhači (Phyllotreta sp.); 1HALTG: bolhači iz rodu Altica (Altica sp.); ANARLI: breskov molj (Anarsia lineatella ZELLER, 1839); LASPMO: breskov zavijač (Grapholita molesta (Busck)); FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); HYLERA: kapusova muha (Delia radicum (LINNAEUS, 1758)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); POLYBO: križasti grozdni sukač (Lobesia botrana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); OXYEFU: lisasta minica (Oxythyrea funesta); 1LEPIO: metulji (Lepidoptera); RHAGCO: orehova muha (Rhagoletis completa); DROSSU: plodova vinska mušica (Drosophila suzukii (Matsumura)); 1HELIG: sovke iz rodu Heliothis (Heliothis OCHSENHEIMER, 1816); 1SPODG: sovke iz rodu Spodoptera (Spodoptera)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

artičoka: 7 dni, borovnica: 3 dni, breskev: 7 dni, brokoli: 3 dni, brstični ohrovt: 3 dni, brusnica: 3 dni, bučka: 3 dni, cvetača: 3 dni, čebula (za čebulo): 7 dni, česen: 7 dni, češnja: 7 dni, dinja: 3 dni, endivija: 3 dni, fižol (za stročje): 7 dni, glavnato zelje: 3 dni, hruška: 7 dni, jablana: 7 dni, jagoda: 1 dni, jajčevec: 3 dni, kapusnice: zagotovljena z načinom uporabe, kosmulja: 3 dni, krompir: 14 dni, kumara: 3 dni, kutina: 7 dni, lubenica: 3 dni, malina: 3 dni, marelica: 7 dni, nashi (japonska hruška): 7 dni, nektarina: 7 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oreh: 30 dni, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, por: 14 dni, ribez: 3 dni, robida: 3 dni, solata: 3 dni, šalotka: 7 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 14 dni, višnja: 7 dni, vrtna kreša (draguša): 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-66/17/6

22.3.2018

30.4.2024

Sprememba

U34330-66/17/12

22.3.2019

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/9

26.3.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-66/17/20

13.5.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-64/20/20

22.9.2020

30.4.2024

Sprememba

U34330-66/17/26

7.1.2021

30.4.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/9

28.3.2022

30.4.2024

Sprememba

U34330-66/17/33

16.5.2022

30.4.2024


| |