Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MAVRIK 240 EW

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

tau-fluvalinat

24

38081010

102851-06-9IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrirana emulzija - olje v vodi (EW)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

ADAMA Agriculture B.V.

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.5.2025

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); TRZAX: pšenica (jari+ozimni) (Triticum aestivum L.); SECCE: rž (jari+ozimni) (Secale cereale L.); 1TTLG: tritikala (jari+ozimni) (X Triticosecale Wittm.); VITVI: trta (za namizno grozdje) (Vitis vinifera L.); VITVI: trta (za vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

SCAPLI: ameriški škržatek (Scaphoideus titanus BALL, 1932); CEUTPL: brazdasti kljunotaj (Ceutorhynchus assimilis (PAYK., 1792)); DASYBR: kapusova luskova hržica (Dasineura brassicae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); MELIAE: repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius)); PSYICH: repični bolhač (Psylliodes chrysocephala (L., 1758)); CEUTNA: repični kljunotaj (Ceutorhynchus napi Gyll., 1837); CEUTQU: stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus pallidactylus (Marsham)); 1OULEG: žitni strgači (Oulema)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (jari+ozimni): 60 dni, pšenica (jari+ozimni): 30 dni, rž (jari+ozimni): 30 dni, tritikala (jari+ozimni): 30 dni, trta (za namizno grozdje): 21 dni, trta (za vinsko grozdje): 21 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-473/07/11

10.6.2009

14.1.2021

Začasno podaljšanje

3433-473/07/15

3.11.2010

14.1.2021

Začasno podaljšanje + sprememba

3433-473/07/16

13.6.2011

14.1.2021

Sprememba

U34330-49/14/2

4.8.2014

14.1.2021

Začasno podaljšanje

U34330-77/13/6

20.5.2015

14.1.2021

Začasno podaljšanje

U34330-77/13/8

22.9.2016

14.1.2021

Podaljšanje

U34330-77/13/14

17.9.2018

14.1.2021

Sprememba

U34330-77/13/19

26.4.2019

14.1.2021

Podaljšanje

U34330-77/13/21

25.11.2019

14.1.2021

Podaljšanje

U34330-77/13/27

15.1.2021

31.5.2025

Sprememba

U34330-77/13/43

30.8.2022

31.5.2025

Sprememba

U34330-77/13/51

23.5.2023

31.5.2025


| |