Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

MOSPILAN 20 SG

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

acetamiprid

20

38081090

160430-64-8IRAC: 4A

 

Formulacija:

vodotopna zrnca, vodotopni kristali (SG)

Skupina nevarnosti:

GHS09, GHS07

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

NISSO Chemical Europe GmbH

Zastopnik, distributer:

KARSIA, kmetijska proizvodnja, proizvodnja vin, trgovina, izvoz-uvoz, Dutovlje, d.o.o. Poslovalnica Ljubljana,Tržaška cesta 132,Ljubljana

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

28.2.2025

 

Uporaba na:

PRNPS: breskev (Prunus persica (Linnaeus) Batsch); CUUMA: buča (Cucurbita maxima DUCH.); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); CUUPG: bučka (Cucurbita pepo L. var. giromontiina Grebenshchikov); PRNAV: češnja (Prunus avium L.); YPFLG: gozdna drevesnica (gozdna drevesnica); PYUCO: hruška (Pyrus communis L.); MABSD: jablana (Malus domestica); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); CUMSA: kumara (Cucumis sativus L.); PRNAR: marelica (Prunus armeniaca L.); PRNPN: nektarina (Prunus persica BATSCH var. nucipersica (L.) SCHNEID.); NNNBA: okrasna drevesnica (okrasna drevesnica); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); OLVEU: oljka (Olea europaea L.); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNBA: sadna drevesnica (sadna drevesnica); PRNDO: sliva (Prunus domestica L.); LACSA: solata (Lactuca sativa L.)

Uporaba proti:

1HOPLG: (grizlice iz rodu Hoplocampa); RHAGCE: češnjeva muha (Rhagoletis cerasi (LINNAEUS, 1758)); HOPLMI: črna češpljeva grizlica (Hoplocampa minuta (CHRIST, 1791)); HOPLBR: hruševa grizlica (Hoplocampa brevis (KLUG, 1814)); HOPLTE: jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea (KLUG, 1814)); CARPPO: jabolčni zavijač (Cydia pomonella (LINNAEUS, 1758)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); PSYLPI: navadna hruševa bolšica (Cacopsylla pyri (LINNAEUS, 1758)); DACUOL: oljčna muha (Bactrocera oleae (Gmelin, 1788)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); HOPLFL: rumena češpljeva grizlica (Hoplocampa flava (LINNAEUS, 1761)); LEUCSC: sadni listni duplinar (Leucoptera malifoliella (O. COSTA, 1836)); LITHBL: sadni listni sitar (Phyllonorycter blancardella (FABRICIUS, 1781)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); BEMITA: tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. ; P301+P312: PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P330: Izprati usta. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

breskev: 14 dni, buča: 7 dni, bučevke (z užitno in neužitno lupino): 7 dni, bučka: 7 dni, češnja: 14 dni, gozdna drevesnica: karenca ni potrebna, hruška: 14 dni, jablana: 14 dni, jajčevec: 7 dni, krompir: 14 dni, kumara: 7 dni, marelica: 14 dni, nektarina: 14 dni, okrasna drevesnica: karenca ni potrebna, okrasne rastline: karenca ni potrebna, oljka: 28 dni, paprika: 7 dni, paradižnik: 7 dni, sadna drevesnica: zagotovljena z načinom uporabe, sliva: 14 dni, solata: 7 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-567/05/5

21.12.2006

28.2.2025

Sprememba

327-02-281/03/16

27.11.2009

28.2.2025

Registracija nujno potrebnega FFS

34330-6/10/3

13.4.2010

28.2.2025

Sprememba

327-02-567/05/8

22.7.2011

28.2.2025

Sprememba

327-02-150/04/11

25.9.2013

28.2.2025

Dovoljenje za vzporedno trgovanje

U34330-139/15/4

16.11.2015

21.12.2016

Sprememba

U34330-69/15/3

17.11.2015

28.2.2025

Podaljšanje

U34330-69/15/8

8.12.2016

28.2.2025

Sprememba

U34330-69/15/11

24.4.2018

28.2.2025

Podaljšanje

U34330-69/15/19

28.1.2019

28.2.2025

Sprememba

U34330-69/15/27

8.5.2020

28.2.2025

Podaljšanje

U34330-69/15/34

11.12.2020

28.2.2025

Podaljšanje

U34330-69/15/37

21.11.2022

28.2.2025


| |