Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0


 

Ime sredstva:

NEEMAZAL - T/S Povzetek odločbe

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

azadirahtin A

1

38081090

11141-17-6 (azadirachtin A)IRAC: UN

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

TRIFOLIO-M

Zastopnik, distributer:

METROB, D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2025

 

Uporaba na:

ABOME: aronija (Aronia melanocarpa (Michaux) Elliott); BRSOF: brstični ohrovt (Brassica oleracea L. var. gemmifera DC./ZENK); 1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); ALLCE: čebula (za spomladansko čebulo) (Allium cepa L.); BRSOL: glavnato zelje (Brassica oleracea L. convar. capitata); SOLME: jajčevec (Solanum melongena L.); NNNOS: koščičarji (koščičarji); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); matičnjak (matičnjak); BRSOS: ohrovt, glavnati (Brassica oleracea convar. capitata var. subauda L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); NNNOK: pečkarji (pečkarji); ALLPO: por (Allium porrum L.); 1RIBG: ribez (Ribes L.); ASPOF: špargelj (Asparagus officinalis L.); SPQOL: špinača (Spinacia oleracea L.); NNNBA: trsnica (trsnica); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.); 3HERC: zelišča in užitni cvetovi (Zelišča in užitni cvetovi); ALLFI: zimski luk (Allium fistulosum L.)

Uporaba proti:

1CCPSG: bolšice (Cacopsylla OSSIANNILSSON, 1970); x: grizoče žuželke (grizoče žuželke); HOPLTE: jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea (KLUG, 1814)); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1AGROF: listne zavrtalke (Agromyzidae); CHEIBR: mali zimski pedic (Operophtera brumata (LINNAEUS, 1758)); PANDHE: pasasti sadni lupinar (Pandemis heparana (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)); MELOME: poljski majski hrošč (Melolontha melolontha (LINNAEUS, 1758)); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); CACOPO: rjavi sadni lupinar (Archips podana (Scopoli, 1763)); CAPURE: sadni zavijač (Adoxophyes orana (FISCHER v. RÖSLERSTAMM, 1834)); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); 1PENTF: ščitaste stenice (Pentatomidae); 1CICDF: škržati iz družine Cicadellidae (Cicadellidae); VITEVI: trtna uš (Viteus vitifoliae (FITCH.)); AULASO: zelena krompirjeva uš (Aulacorthum solani)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

aronija: 14 dni, brstični ohrovt: 3 dni, bučevke (z užitno in neužitno lupino): 3 dni, čebula (za spomladansko čebulo): 28 dni, glavnato zelje: 3 dni, jajčevec: 3 dni, koščičarji: 14 dni, krompir: 4 dni, matičnjak: karenca ni potrebna, ohrovt, glavnati: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 3 dni, paradižnik: 3 dni, pečkarji: zagotovljena s časom uporabe, por: 28 dni, ribez: 14 dni, špargelj: zagotovljena s časom uporabe, špinača: 7 dni, trsnica: karenca ni potrebna, trta (za namizno in vinsko grozdje): zagotovljena s časom uporabe, zelišča in užitni cvetovi: 14 dni, zimski luk: 28 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

327-02-293/02

15.4.2003

31.5.2015

Sprememba

327-02-293/02/5

16.7.2004

31.5.2015

Sprememba

327-02-293/02/9

13.6.2006

31.5.2015

Sprememba

327-02-293/02/11

2.7.2007

31.5.2015

Sprememba

327-02-293/02/14

27.11.2009

31.5.2015

Začasno podaljšanje

327-02-293/02/16

13.6.2011

31.5.2015

Sprememba

327-02-293/02/17

20.12.2012

31.5.2015

Prenehanje dovoljenja

U34330-72/15/3

27.5.2015

31.5.2015

Registracija

U34330-72/15/5

11.11.2015

31.8.2025

Sprememba

U34330-72/15/11

15.12.2015

31.8.2025

Sprememba

U34330-72/15/13

28.11.2018

31.8.2025

Sprememba

U34330-72/15/21

26.1.2021

31.8.2025


| |