Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

OROCIDE PLUS

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

olje pomarančevca

5,896

38081090

8028-48-6FRAC: N/NC

 

Formulacija:

mikroemulzija (ME)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

FUNGICID, INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Oro Agri International B.V.

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.7.2025

 

Uporaba na:

1CUCF: bučevke (z užitno in neužitno lupino) (Cucurbitaceae); CPSFR: čili paprika (Capsicum frutescens Linnaeus); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); CPSAN: paprika (Capsicum annuum L.); LYPES: paradižnik (Solanum lycopersicum Linnaeus); VITVI: trta (za namizno in vinsko grozdje) (Vitis vinifera L.)

Uporaba proti:

FRANOC: cvetlični resar (Frankliniella occidentalis (PERGANDE, 1895)); LECACO: češpljev kapar (Parthenolecanium corni (BUCHE, 1844)); SAISHE: kavovčev kapar (Saissetia coffeae (Walker)); TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); PHENAV: ovsov volnati kapar (Phenacoccus avenae Borkhsenius); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); MYZUPE: siva breskova uš (Myzus persicae (SULZER, 1776)); BOTRCI: siva plesen (Botryotinia fuckeliana (DE BARY) WHETZEL); THRITB: tobakov resar (Thrips tabaci LINDEMAN, 1888); BEMITA: tobakov ščitkar (Bemisia tabaci (GENNADIUS, 1889)); METOPO: zelena šipkova uš (Rhodobium porosum (Sanderson))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P264: Po uporabi temeljito umiti … ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 3: Zaradi zaščite vodnih organizmov/neciljnih rastlin/neciljnih členonožcev/žuželk upoštevati netretiran varnostni pas do nekm./vod.površine.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

bučevke (z užitno in neužitno lupino): 1 dni, čili paprika: 1 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, paprika: 1 dni, paradižnik: 1 dni, trta (za namizno in vinsko grozdje): 1 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-81/16/29

19.2.2021

31.7.2025


| |