Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PHOSTOXIN PELETE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

aluminijev fosfid

56

38081090

20859-73-8IRAC: 24A

 

Formulacija:

pripravek za sproščanje plina (GE)

Skupina nevarnosti:

GHS02, GHS05, GHS06, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

Detia Freyberg GmbH

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2023

 

Uporaba na:

2STOP: ostale rastline in rastlinski proizvodi (ostale rastline in rastlinski proizvodi); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna)

Uporaba proti:

ACANOB: fižolar (Acanthoscelides obtectus (SAY)); BRCHPI: grahar (Bruchus pisorum (LINNAEUS, 1758)); TROGGA: indijski žitnik (Trogoderma granarium EVERTS, 1898); SITTCE: koruzni molj (Sitotroga cerealella (OLIVIER, 1789)); PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); STEGPA: kruhar (Stegobium paniceum L.); ACARSI: močna pršica (Acarus siro); 1TRIBG: mokarji (Tribolium MACLEAY, 1825); LASDSE: tobakar (Lasioderma serricorne (Fabricius)); 1EPHEG: vešče iz rodu Ephestia (Ephestia HEINRICH, 1956); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); 1SITOG: žužki (Sitophilus SCHOENHERR, 1838)

Opozorila in obvestila:

EUH029: V stiku z vodo se sprošča strupen plin. ; EUH032: V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H260: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo. ; H300: Smrtno pri zaužitju. ; H311: Strupeno v stiku s kožo.; H315: Povzroča draženje kože. ; H318: Povzroča hude poškodbe oči. ; H330: Smrtno pri vdihavanju. ; H400: Zelo strupeno za vodne organizme. ; P202: Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. ; P223: Hraniti ločeno od možnega stika z vodo zaradi burne reakcije in možnega bliskovitega požara.; P234: Hraniti samo v originalni posodi. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P301+P310: PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P303: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): ; P304: PRI VDIHAVANJU: ; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P305: PRI STIKU Z OČMI: ; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P320: Posebno zdravljenje je nujno (glejte … na tej etiketi). ; P335: S krtačo odstraniti razsute delce s kože. ; P370+P378: Ob požaru: Za gašenje se uporabi; P402+P404: Hraniti na suhem. Hraniti v zaprti posodi. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPo 1: Ob stiku s kožo odstraniti sredstvo s suho krpo in sprati kožo z obilo vode.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

ostale rastline in rastlinski proizvodi: 35 dni, skladišča kmetijskih pridelkov, prazna: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-210/14/1

8.7.2016

31.8.2023

Podaljšanje

U34330-1/20/22

17.8.2020

31.8.2023


| |