Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 22.2.2024

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

POLECI

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

deltametrin

2,5

38081010

52918-63-5IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

Xn, N

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Sharda Cropchem Limited

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

BRSNN: oljna ogrščica (jari+ozimni) (Brassica napus L.); YCERE: strna žita (jari+ozimni) (strna žita)

Uporaba proti:

1APHIF: listne uši (Aphididae); LEMAME: rdeči žitni strgač (Oulema melanopus (Linnaeus)); MELIAE: repičar (Brassicogethes aeneus (Fabricius))

Opozorila in obvestila:

R10: Vnetljivo.; R20: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; R22: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; R41: Nevarnost hudih poškodb oči.; R50/53: Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.; R65: Zdravju škodljivo: pri zaužitju lahko povzroči poškodbo pljuč.; R66: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.; S2: Hraniti izven dosega otrok.; S23: Ne vdihavati plina/dima/hlapov/meglice (ustrezno besedilo določi proizvajalec).; S26: Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.; S37/39: Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.; S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo.; S60: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevarni odpadek.; S61: Ne izpuščati/odlagati v okolje. Upoštevati posebna navodila/varnostni list.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

oljna ogrščica (jari+ozimni): 45 dni, strna žita (jari+ozimni): 30 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

3433-549/09/6

21.3.2011

31.10.2024

Sprememba

U34330-2/13/2

19.2.2013

31.10.2024

Sprememba

U34330-239/14/2

5.9.2014

31.10.2024

Sprememba

U34330-297/14/4

14.1.2015

31.10.2024

Sprememba

U34330-104/15/3

30.7.2015

31.10.2024

Sprememba

U34330-6/19/4

4.3.2019

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/31

23.10.2020

31.10.2024

Sprememba

U34330-297/14/11

21.6.2022

31.10.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/27

20.10.2022

31.10.2024


| |