Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

PROFUME INSECTICIDE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

drugo

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

sulfuril fluorid

99,8

38081090

2699-79-8IRAC: 8C

 

Formulacija:

plin (GA)

Skupina nevarnosti:

GHS04, GHS06, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID, NEMATOCID

Proizvajalec:

Douglas Products & Packaging Co LLC

Zastopnik, distributer:

DDD, D.O.O. KOPER

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.10.2024

 

Uporaba na:

THOCA: kakav (tretiranje zrnja) (Theobroma cacao Linnaeus); 3STORO: kontejner (tovorni) (kontejner); 2WOOD: les (les); 2WPMA: lesen pakirni material (lesen pakirni material); 3NCRK: mlinski objekti (mlinski objekti); 3STORO: plovilo (plovilo); 3NCRK: skladišča kmetijskih pridelkov, prazna (skladišča kmetijskih pridelkov, prazna)

Uporaba proti:

ANOLGL: azijski kozliček (Anoplophora glabripennis (Motschulsky)); BURSXY: borova ogorčica (Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle et al.); CALAGR: črni žitni žužek (Sitophilus granarius (LINNAEUS, 1758)); ARHOFE: divji kozliček (Arhopalus ferus (Mulsant)); PLODIN: krhljev molj (Plodia interpunctella (HÜBNER, 1813)); STEGPA: kruhar (Stegobium paniceum L.); DERMMA: lisasti slinar (Dermestes maculatus (DeGeer)); TRIBCO: mali mokar (Tribolium confusum JAQUELIN SU VAL, 1868); HALYHA: marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys); ANOBPU: navadni trdoglavec (Anobium punctatum (DeGeer)); TRIBCA: rižev mokar (Tribolium castaneum (HERBST, 1797)); CALAOR: rižev žužek (Sitophilus oryzae (LINNAEUS, 1763)); CRYLFE: rjasti žitar (Cryptolestes ferrugineus (Stephens)); TROGPA: spremenljivi žitnik (Trogoderma variabile Ballion); EPHEEL: tobakova vešča (Ephestia elutella (HÜBNER, 1796)); ORYZSU: zobati žitnik (Oryzaephilus surinamensis (LINNAEUS, 1758)); RHITDO: žitni kutar (Rhizopertha dominica (FABRICIUS, 1792))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo. ; H330: Smrtno pri vdihavanju. ; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H370: Škoduje organom .; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H400: Zelo strupeno za vodne organizme. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P284: [Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.; P304+P340: PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.; P310: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. ; P410+P403: Zaščititi pred sončno svetlobo. Hraniti na dobro prezračevanem mestu. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

kakav (tretiranje zrnja): zagotovljena z načinom uporabe, kontejner (tovorni): karenca ni potrebna, les: karenca ni potrebna, lesen pakirni material: karenca ni potrebna, mlinski objekti: karenca ni potrebna, plovilo: karenca ni potrebna, skladišča kmetijskih pridelkov, prazna: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-59/20/11

22.1.2021

21.6.2021

Registracija

U34330-59/20/17

22.6.2021

31.10.2024

Sprememba

U34330-59/20/21

21.3.2022

31.10.2024


| |