Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 6.6.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RAPTOL KONCENTRAT

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

olje navadne ogrščice

82,53

38081090

8002-13-9

piretrin

0,459

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

koncentrat za emulzijo (EC)

Skupina nevarnosti:

GHS09

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

AKARICID, INSEKTICID

Proizvajalec:

W. Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); SOLTU: krompir (Solanum tuberosum L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline)

Uporaba proti:

PSECCI: agrumov volnati kapar (Planococcus citri (RISSO, 1813)); x: grizoče žuželke (grizoče žuželke); 1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1DIASF: kaparji iz družine Diaspididae (Diaspididae); LPTNDE: koloradski hrošč (Leptinotarsa decemlineata (SAY, 1824)); 1APHIF: listne uši (Aphididae); BRVCBR: mokasta kapusova uš (Brevicoryne brassicae (LINNAEUS, 1758)); TETRUR: navadna pršica (Tetranychus urticae KOCH, 1836); TRIAVA: rastlinjakov ščitkar (Trialeurodes vaporariorum (WESTWOOD, 1856)); 1THRIG: resarji (Thrips LINNAEUS, 1758); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); 1ALEUG: ščitkarji iz rodu Aleyrodes (Aleyrodes Latreille, 1796)

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

kolerabica: 3 dni, krompir: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-9/15/3

24.11.2017

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/27

20.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-9/15/8

24.1.2022

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/17

1.6.2022

31.8.2024


| |