Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

RAPTOL SPRAY AE

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v cvetličarnah in prodajalnah z neživilskim blagom

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

olje navadne ogrščice

0,825

38081090

8002-13-9

piretrin

0,0045

38081010

8003-34-7IRAC: 3A

 

Formulacija:

razpršilec (AE)

Skupina nevarnosti:

/

Opozorilna beseda:

/

Uporaba:

INSEKTICID, AKARICID

Proizvajalec:

W. Neudorff GmbH KG

Zastopnik, distributer:

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

31.8.2024

 

Uporaba na:

BRSOG: kolerabica (Brassica oleracea L. var. gongylodes L.); NNNZZ: okrasne rastline (okrasne rastline); NNNOK: pečkarji (pečkarji)

Uporaba proti:

1COCCF: kaparji (Coccoidae); 1APHIF: listne uši (Aphididae); 1TETRG: pršice prelke iz rodu Tetranychus (Tetranychus DUFOUR, 1832); 1insec: sesajoče žuželke (sesajoče žuželke); 1ALEYF: ščitkarji (Aleyrodidae Westwood, 1840); 1PSEUF: volnati kaparji (Pseudococcidae)

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H229: Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.; H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P102: Hraniti zunaj dosega otrok. ; P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.; P251: Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P309+P311: PRI izpostavljenosti ali slabem počutju: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. ; P410+P412: Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 oC/122 oF. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

kolerabica: 3 dni, okrasne rastline: karenca ni potrebna, pečkarji: 3 dni

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-90/16/4

7.7.2017

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/20/27

20.8.2020

31.8.2024

Sprememba

U34330-90/16/14

24.1.2022

31.8.2024

Podaljšanje

U34330-1/22/17

1.6.2022

31.8.2024


| |