Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

REVIVE II

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

emamektin

9,5

38081090

155569-91-8IRAC: 6

 

Formulacija:

druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene (AL)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS08, GHS09

Opozorilna beseda:

Nevarno

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

SYNGENTA AGRO AG

Zastopnik, distributer:

SYNGENTA AGRO D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.11.2025

 

Uporaba na:

AECHI: divji kostanj (Aesculus hippocastanum Linnaeus); CMDEL: palme (Chamaedorea elegans MART.)

Uporaba proti:

LITHOD: kostanjev zavrtač (Cameraria ohridella DESCHKA & DIMIC, 1986); RHYCFE: palmov rilčkar (Rhynchophorus ferrugineus (Olivier))

Opozorila in obvestila:

EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H319: Povzroča hudo draženje oči. ; H372: Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.Nadalj. z izpiranjem; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P337+P313: Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 8: Nevarno za čebele/ Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev ne tretirati rastlin med cvetenjem

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

divji kostanj: karenca ni potrebna, palme: karenca ni potrebna

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-54/20/3

1.2.2021

30.11.2025


| |