Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev na dan 31.5.2023

Baza podatkov o fitofarmacevtskih sredstvih je neuradna in zgolj informativnega značaja. Ob uporabi fitofarmacvetskih sredstev upoštevajte navodilo za uporabo, ki se nahaja na embalaži.

Zapis 1 do 0 od 0

 

Ime sredstva:

SIGNAL 300 ES

Povzetek odločbe:

Mesto prodaje:

v specializiranih prodajalnah FFS

 

Aktivna snov

Delež (%)

Carinska skupina

CAS MoA

cipermetrin

30

38081010

52315-07-8IRAC: 3A

 

Formulacija:

emulzija za tretiranje semena (ES)

Skupina nevarnosti:

GHS07, GHS09, GHS08

Opozorilna beseda:

Pozor

Uporaba:

INSEKTICID

Proizvajalec:

Arysta LifeSience Great Britain Ltd.

Zastopnik, distributer:

PICOUNT D.O.O.

Uvoznik za paralelni FFS:

Datum veljavnosti:

30.3.2024

 

Uporaba na:

YCERE: žita (tretiranje zrnja) (žita)

Uporaba proti:

HYLECO: ozimna muha (Delia coarctata (Fallén)); AGRILI: poljska pokalica (Agriotes lineatus (LINNAEUS))

Opozorila in obvestila:

EUH208: Vsebuje . Lahko povzroči alergijski odziv. ; EUH401: Da bi se izognili tveganjem za ljudi in okolje, ravnajte v skladu z navodili za uporabo. ; H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.; H332: Zdravju škodljivo pri vdihavanju.; H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti. ; H373: Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.; H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. ; P260: Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. ; P280: Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. ; P312: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/... ; P314: Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. ; P391: Prestreči razlito tekočino. ; P501: Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.; SP 1: S sredstvom ali njegovo embalažo ne onesnaževati vode. Naprav za nanašanje ne čistiti ali izplakovati v bližini površinskih voda. Preprečiti onesnaženje preko drenažnih in odtočnih jarkov na kmetijskih zemljiščih in cestah.; SPe 5: Zaradi zaščite ptic / divjih vrst sesalcev je treba sredstvo / tretirano seme popolnoma vdelati v tla; tudi na koncih vrst.

Uporabe in koncentracije

Varnostni pasovi (površinske vode)

Najvišje dovoljene količine ostankov (MRL)

Karenca:

žita (tretiranje zrnja): zagotovljena z načinom uporabe

 

Tip odločbe

Številka odločbe

Datum izdaje odločbe

Datum veljavnosti odločbe

Registracija

U34330-97/15/8

11.4.2016

30.3.2024

Sprememba

U34330-97/15/17

27.11.2017

30.3.2024

Podaljšanje

U34330-97/15/21

12.10.2018

30.3.2024

Sprememba

U34330-97/15/24

7.7.2020

30.3.2024

Podaljšanje

U34330-97/15/25

23.10.2020

30.3.2024

Sprememba

U34330-97/15/39

3.10.2022

30.3.2024


| |